Peter Ferreira nyílt levele az olvasókhoz a 2002. évre

A mögöttünk álló egy évben a "Víz és a Só" témáját váratlanul nagy érdeklődés övezte a nyilvánosság részéről, különösen a "KRISTÁLYSÓ" vonatkozásában.

A már meglévő félreértések eloszlatására, illetve a továbbiak elkerülése érdekében úgy vélem, fontos ismertetnem néhány alapvető igazságot. Személyes kívánságom volt, hogy ezen olvasói levélen keresztül nyújtsak az érdeklődőknek betekintést azokba az összefüggésekbe, amelyek a félreértések kialakulásához vezettek. A tudomány nem ismeri az "élő víz"elnevezést, ennek ellenére már majdnem mindenkinek van elképzelése arról, hogy mit is értsünk alatta.

Az "élő víz" kifejezés természetes vízre utal, amely rendelkezik olyan igazolható tulajdonságokkal, mint például a magas fokú kristályszerkezet és az ebből adódó egyéni frekvenciaminta. Ennek megfelelően minden víznek megvan a maga saját egyedi karaktere.

Minthogy a teljességre törekvő fogyasztó a víz kémiai összetételén túlmenően már sokkal inkább az "élő mivoltát" tartja szem előtt, az "élő víz" elnevezés, legalábbis biofizikai szempontból, a felhasználók körében minőségi kritériummá vált. Ezen a téren fontos aspektus, hogy a természetes víz, például egy szennyezetlen, értékes forrásvíz, melynek természetes eredetisége évszázadokon, nem ritkán évezredeken keresztül fennmaradt, biofizikai (ezáltal gyógyító hatása) szempontjából nem összehasonlítható egyetlen más forrásvízzel sem.

Napjainkra már bizonyítást nyert, hogy ez a felismerés nemcsak a forrásvíz eredetileg szennyezetlen természetességén alapszik, hanem a forrásvíz származásán is. Az ilyen artézi források ugyanis a leggyakrabban geomantikus szempontból különleges helyeken jönnek létre, a Föld természetes erővonalainak találkozási pontjainál. A forrásvíz feltörésének helye így döntő jelentőségű a víz biofizikai minőségére nézve. A vizet az a frekvenciaminta határozza meg, amely a feltörési helyén is fellelhető.

Mint ahogyan a legtöbb mai közép-európai templom tudatosan a kelták egy-egy korábbi kultikus vagy vallási helyére épült, úgy az sem véletlen, hogy a forrásvíz biofizikai minősége és jellemvonásai megegyeznek annak a helynek a frekvenciamintájával, ahol a forrás feltört a Földből.

Még akkor is, ha több természetes forrásvíz kémiai összetételénél és fizikai megjelenési formájánál fogva hasonló, az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk mégis gyakran alapvetően különbözik. A témában jártas tudósok és kutatók előtt ez nem titok. Ezért is kell minden egyes forrásvíz egyéni karakterét alaposan és mélyrehatóan megvizsgálniuk. Csak éppen az effajta vizsgálatok, amennyiben tudományosan bizonyítható és tartható eredményeket várunk el tőlük, rendkívül nagyigényűek és költségesek.

Korunkban egyre több az olyan lelkes tudós és kutató, akik gyakran éveket töltenek el egyetlen forrásvíz mélyreható vizsgálatával, hogy téziseiket tudományosan alátámasszák. Ezeknél a vizsgálatoknál meghatározó kritérium, hogy egy egyedi forrásvíz milyen mértékben képes a származási helyéből adódó frekvenciamintája által az emberi szervezetre pozitív hatást kifejteni. Bizonyos forrásvizeknél a magas tisztaság és a származási hely adottságai révén a vizsgálat természetes kiindulási feltételei ideálisak, így további és behatóbb vizsgálatokat és tanulmányokat eredményeznek. Ezeknél a vizsgálatoknál azt kísérlik meg bizonyítani, hogy a víz frekvenciamintái rezonáns hatásukkal pozitív módon befolyásolják az emberi szervezet működését. A vizsgálat eredményeképpen ezeket a vizeket joggal lehet természetes terapeutikumoknak, illetve homeopatikumoknak nevezni.

AZ „ÉLŐ VÍZ”

Kizárólag egy ilyen mélyrehatóan megvizsgált természetes forrásvíz érdemli ki az "ÉLŐ VÍZ" megjelölést. Az "élő víz" kérdése az elmúlt évek biofizikai felismerései révén nagy érdeklődést és valóságos divathullámot váltott ki, ami a széles nyilvánosságot is szemléletváltásra késztette.Sajnos azonban az "élő víz" iránti kereslet megjelenése egyben azt is eredményezte, hogy olyan vizeket is hirdetnek és árusítanak ezzel a megjelöléssel, melyek eredetét és tudományos jellemzőit gyakran nem elégségesen vagy egyáltalán nem vizsgálták meg.

Nos, ezúton szeretném minden olvasónak nyíltan feltenni a kérdést, hogy vajon hogyan éreznének egy állítólagos "élő víz" fogyasztójaként, ha hirtelen kiderülne, hogy a víz, amelyet a leírt minőségi kritériumok alapján vásároltak meg és fogyasztottak jóhiszeműen, nem rendelkezik a róla állított jellemzőkkel, és az is lehet, hogy olyan forrásból származik, amelynek teljesen eltérő a hatása.
Minden forrásképződménynek egyéni karaktere van, ezért biofizikai hatásmechanizmusa NEM ÖSSZEHASONLÍTHATÓ egyetlen másik vízével sem.

Néhány olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért tartom annyira fontosnak, hogy bevezetőmben ennyire részletesen foglalkozzam a természetes élő forrásvíz egyediségének ma már jól ismert tényével. Egyszerűen azért, mert a napjainkban ismertté váló "KRISTÁLYSÓ" esetében sincs ez másképpen.

A „KRISTÁLYSÓ”

A kérdés már a "KRISTÁLYSÓ" kifejezésnél kezdődik. Hasonlóan az "élő víz" elnevezéshez, a "KRISTÁLYSÓ" megnevezést is biofizikai minőségi kritériumnak kell tekintenünk.

Az első, teljesség-szempontú vizsgálataink során a Berchtesgadeni sóbányából és a Karakorumi tárnából származó, magas fokú kristályszerkezettel rendelkező természetes kősókat neveztük "KRISTÁLYSÓNAK" fizikai és biofizikai szempontból egyedülálló és bizonyíthatóan teljességet mutató minőségi ismérveik alapján.

Ezt a megnevezést egyértelmű definícióval kellene meghatározni.

&ldquo Természetes „kristálysónak" csak azon természetes sókat szabadna tekintenünk, amelyek elemzésekkel bizonyíthatóan megfelelnek a természetes teljesség kémiai és fizikai kritériumainak, emellett pedig magas fokú, egyedi szerkezetet mutatnak fel. Ennek a kristályszerkezetnek mértani felépítéséből adódóan olyan frekvenciamintával kell rendelkeznie, amely egyedi rezonanciájával az emberi szervezetet pozitív módon befolyásolja, sűrítettsége révén pedig biztosítja az ionelemek jelenlétét. Mindemellett a "természetes kristálysó" élelem egyenlő élet-elem, tehát ÉLETKÖZVETÍTŐ: a szervezetnek mérhető energiát ad át információ formájában, amely információ a homeosztázist (a természetes szabályzóképességet) ösztönzi. &rdquo

A kristálysónak a maga természetességében és változatlanságában meg kell felelnie az élelmiszerkódex (CODEX ALIMENTARIUS) előírásainak, az étkezési só világszerte elfogadott szabványának is. A természetes frekvenciaspektrum információtartalmának megőrzéséhez és tartós károsodástól való megóvásához elengedhetetlen, hogy kristálysót semmiféle ipari feldolgozás vagy hatás ne érje. Ezért esetében kizárólag kézi megmunkálás fogadható el.

Személyes megítélésem szerint a fentiek mellett közrejátszik még egy fontos döntő kritérium, amely bár a hagyományos tudomány megítélésével egyelőre még nem bizonyítható, azonban a teljességre törekvő és széleskörű látásmód képviselői számára meghatározó jelentőséggel bírhat. Metafizikai szempontból bizonyos geomantikus lelőhelyekről származó természetes kristálysókban az egyetemes tudatosság kulcsát találjuk meg. A világegyetem teljes információtartalma bennük van, mint egy könyvtárban, mégis hétpecsétes titok marad mindazok számára, akik a tudatuk kapuit nem képesek előtte megnyitni.

Az első vizsgálatok, melyeket ez irányban folytattak, úgy négy évvel ezelőtt kezdődtek. A vizsgált kristálysók teljességének igazolásához szükséges alapvető kémiai és fizikai analízis, valamint az első biofizikai vizsgálatok és mérések majdnem két évig tartottak, s csak ezt követően tájékoztattam a nyilvánosságot az eredményekről. Szeretném az összefüggéseket világosan bemutatni, hogy mindenki számára érthetővé váljon az, hogy a "kristálysó" alatt olyasvalamit értünk, amire definíció azelőtt nem létezett. Emlékezzünk csak vissza 3 évvel ezelőttre. A ma oly gyakran emlegetett "kristálysó" kifejezést akkoriban nemigen hallhattuk.

Minthogy a geomantikus feltételek különböző elemekre - jelen esetben a "kristálysóra" - gyakorolt hatásának felismerése biofizikai szempontból nézve meghatározóbb jelentőségű, mint a só kémiai felépítése, ezért tudatosan olyan magas fokú kristályszerkezettel rendelkező sókat vizsgáltunk, amelyek kultúrtörténeti szempontból jelentős tárnákból származnak. A berchtesgadeni sóbánya és a Himalája Karakorum hegyvonulatában fekvő Hunza-völgy sótárnái nem egyszerű só lelőhelyek, hanem olyan helyszínek, ahol a Föld erővonalainak geometrikus konstellációja révén olyan frekvenciaminták találhatók, amelyek meghatározó módon képesek befolyásolni tudatunkat.

A Föld ezen erőpontjait beavatási helyeknek is nevezhetjük. Hogy ez érthetőbbé váljon, szeretném emlékezetünkbe idézni, hogy legújabb kori történelmünkig milyen szerepet töltött be a berchtesgadeni sóhegy. Abból kell kiindulnunk továbbá, hogy nem lehet véletlen az sem, hogy a karakorumi Hunza-völgyben élők évszázadok óta híresek hosszú életükről.

Hasonlóan a forrásvizek egyediségéhez, a "KRISTÁLYSÓNÁL" is meghatározó jelentőségű a lelőhely a biofizikai minőségi kritérium szempontjából. A só matériája, mint közvetítő lényegét veszti és pillanatnyi kölcsönhatásain túl jelentéktelenné válik, ha felhasználója nincsen tudatában, hogy mely "szellem", illetve élő mivolt rejtőzik a közvetítő "anyag"mögött.

Olvasói levelem eddigi okfejtései fontosak az elkövetkező összefüggésekhez, mivel a "KRISTÁLYSÓ" témája és különös tekintettel a "KRISTÁLYSÓ" mint termék kérdése olyan irányt vett, mely már semmiképp sem elfogadható. Több visszaélés történik hibás és részinformációkkal, mint amennyi jó származik belőle.

Sem én, sem az általam képviselt intézet nem tervezte soha, hogy ezen összefüggéseket nyilvános előadások formájában ismertesse. Sem szóvivő, sem docens nem vagyok, akinek munkakörébe tartozna, hogy előadásokat vagy szemináriumokat tartson. A mélyreható tudati összefüggéseket én titkos tudománynak tartom. Nem azért, mintha úgy gondolnám, hogy mások előtt titkolni kellene, hanem sokkal inkább azért, mert a szükséges metafizikai tudás a teljesség összefüggéseiben mindazok számára rejtve marad, akik a tudatukat nem tudják előtte megfelelő mértékben megnyitni.

Egy idő után azonban mégis engedtem a szűnni nem akaró megkereséseknek, hogy a "víz és a só" témájáról előadásokat tartsak. A hallgatóság részéről tapasztalt lelkes fogadtatás és visszhang megerősítette bennem, hogy megérett az idő arra, hogy ezt a tudást szűk körben nyilvánosságra hozzam. Ebből következően azonban épp a kristálysó és alkalmazási lehetőségei tekintetében jött létre az igény valami olyasmire, ami terméktechnikai szempontból azelőtt egyáltalán nem létezett. Kezdetben még személyesen tettem azért, hogy a mi vizsgálatainkhoz szükséges mennyiségen túl a bennünket megkereső emberek is hozzájuthassanak ehhez a sóhoz. Mivel azonban a só kézzel történő fejtésének és kézi megmunkálásának, valamint szállításának költségei nagyon magasak, így az ára nem volt összehasonlítható egyetlen általánosan ismert étkezési sóéval sem.

Az egyes felhasználók rendkívül sikeres tapasztalatai révén egyre több ember akart közelebbről tájékozódni, illetve élni a kristálysó adta lehetőségekkel annak legkülönfélébb alkalmazási formáiban. Az igénynek megfelelően a berchtesgadeni sóbánya olyan belső feltételeket teremtett, amelyek segítségével a kristálysót nyers formában rendelkezésünkre bocsátotta, mi pedig tovább szelektáltuk, mostuk és feldolgoztuk, hogy azután felhasználásra kész formában adhassuk tovább. Az érdeklődés és a kereslet hamar meghaladta a reális lehetőségeket. Mivel olyan magas volt az előállítás és megmunkálás költsége, úgy ezt a kristálysót azoknak adtuk át, akik segítségre szoruló embereknek továbbították. A kristálysó, mint termék kezdettől fogva tisztán idealisztikus projekt volt a szükséglet biztosítására.

A robbanásszerűen növekvő kereslet rövidesen meghaladta a lehetőségeket. Annak érdekében, hogy az embereknek mégis hozzájuthassanak a „kristálysóhoz”, a "Lichtkraft" nevű cég, mint előállító a "Landkaufhaus Mayer" kereskedéssel együttműködni, hogy reális és kivitelezhető módot találjanak a kristálysó kinyerésére a karakorumi sótárnából.

Közös kezdeményezésükkel a két cég megteremtette a lehetőséget, hogy ezt a kristálysót Németországba nyersanyagként importálják, és azután kézi feldolgozással az ismert alkalmazási módokra előkészítsék.

Minthogy a minőségi kritérium döntő jelentőségű volt és marad a továbbiakban is, csak bizonyos korlátozott mennyiségű kristálysó kerülhetett kifejtésre és feldolgozásra. Ezzel egy vállalkozást bíztak meg Pakisztánban, amely a kristálysót a német cégek szükséges anyagi támogatásával a rendelkezésre álló behatárolt mennyiség miatt kizárólag Németországba exportálja.

Ezzel egy időben egyre több érdeklődő kért tőlünk információs anyagot a víz és só összefüggéseiről. Hogy az ismétlődő kérdéseket egységesen meg tudjuk válaszolni, úgy döntöttem, a témával kapcsolatos ismereteket könyvbe foglalom.

Itt szeretném megemlíteni, hogy nem szerzőként tekintettem vagy tekintek magamra, és soha nem az vezetett, hogy egy könyvet adjak el. A könyv szerepe pusztán az volt, hogy a kristálysó már meglévő felhasználóinak növekvő információ-szükségletet kielégítse. Személyesen kértem meg a Lichtkraft előállító és a Meyer kereskedelmi céget is arra, hogy NE reklámozzák a kristálysót, hanem kizárólag az érdeklődőket tájékoztassák róla. Az sem állt soha szándékomban, hogy a könyvem piacra kerüljön, feladata a tudáshézagok kitöltése volt. Senkit sem akart arra késztetni, hogy reklámszerű kijelentések révén felkeltse az érdeklődést a téma iránt. Még az előadásaim hangfelvételei is kizárólag ismeretterjesztő célból kerültek sokszorosításra.

A média részéről jövő interjú-felkéréseket, akár újságok, akár a televízió számára mindmáig tudatosan visszautasítom. Emellett a könyvem megjelenését követően előadásokat sem tartottam.

A könyv megjelenésével majdnem egy időben azonban történt valami, aminek hatására szinte elviselhetetlenné vált a média ostromlása. Ez a fejlemény az volt, hogy hirtelen számos cég kezdett "kristálysó" megjelöléssel olyan sót árulni, amelynek az általunk vizsgált „kristálysókhoz” semmi köze nem volt.

Egyedül az elmúlt három hónapban végzett saját kutatásaim során több mint tíz nagy importőrt és kereskedelmi céget találtam, amelyek agresszív üzleti politikával próbáltak a karakorumi sótárnából kristálysót beszerezni. Mivel azonban a lelőhelyen a minőségi kristálysó csak korlátozott mennyiségben van jelen, és mivel a Pakisztánban található cég ezt a kis mennyiséget kizárólag a Lichtkraft cégnek szállítja, a legtöbb cég elkezdett más helyről származó sókat azonos kristálysóként kínálni a piacon. Érdekes módon ezen cégek körébe tartozik szinte mindegyik nagy sólámpa-importáló és kereskedő vállalat. Több cég afeletti felháborodásában, hogy nem jutottak hozzá a karakorumi sótárna kristálysójához, ahhoz folyamodott, hogy a lámpakészítés melléktermékeként fennmaradt, iparilag kitermelt sót árulja magas értékű és tudományosan megvizsgált "kristálysóként".

Majdnem minden cég tudatosan felhasználja az előadásaim kivonatait, annak érdekében, hogy vásárlóiknál azt a benyomást keltsék, hogy az ő termékük az a kristálysó, amelyről előadásaimban beszélek, illetve amelyről a "Víz és só" című könyvemben írok. Mivel annak idején, amikor ez a könyv nyomdába került, még nem láthattuk előre, hogy majd hirtelen kereskedelmi cégek teremnek elő a semmiből és "Himalája kristálysót" fognak árusítani, mi az általunk vizsgált kristálysót származási helye alapján neveztük így egyszerűen "Himalája kristálysónak". Ezt a könyvben szereplő általános megnevezést használják ki ezek a kereskedők, némelyik ráadásul nem átallja a könyvemet a terméke mellé szakirodalomként ajánlani, vagy egyenesen árusítani.

A felkínált "kristálysó" pontos eredete után érdeklődők a következő válaszok valamelyikét kapják: az ő sójuk abszolút hasonlatos a mi általunk vizsgált "kristálysóhoz", vagy: az ő sójuk a miénkkel szomszédos tárnából való, vagy: a mi tárnánkból való, vagy: mi állítólag bevizsgáltuk az ő sójukat, vagy: vizsgálatok igazolják, hogy az ő sójuk a miénkhez hasonlatos, és így tovább. Előszeretettel állítják azt is, hogy velem állnak kapcsolatban és hogy én az ő sótermékükről pozitív véleménnyel vagyok. Előfordult az is, hogy a nevem alatt tartottak előadást olyan személyek, akik azt állítják, hogy velem együtt dolgoznak, vagy egyenesen az intézetünk képviselőjének adják ki magukat.

A hamis kijelentések és az összetéveszthetőség keltésének tekintetében az egyes kereskedők kreativitása nem ismer határokat. Jogsértő módon sokszorosított előadás-felvételeket és szellemi jog által védett dokumentációs anyag kivonatait kínálják az úgynevezett "kristálysójuk" mellé, amely egyáltalán nem azonos a mi általunk vizsgált kristálysóval. Olyan látszatot akarnak kelteni, hogy az ő sótermékük az, amiről én tájékoztatást adok. Amikor esetenként megpróbáltam fényt deríteni az igazságra, válaszként súlyos eszközökkel próbálják hírnevemet tönkretenni, közben pedig nevemet és dokumentációimat felhasználva nem szégyellnek tovább hasznot húzni a sótermékek eladásából.

Mindezek azonban még csak az emberi állítások és magatartásformák példái a kristálysó körül folytatott nagy harcban. Vannak ennél gátlástalanabb jelöltek is. Itt mindig érdekes megállapítanom, hogy látszólag épp azok, akik a legtöbbször hallgatták meg az előadásomat, értették meg azt sajnos a legkevésbé. Hosszú ideig fontolgattam, hogy vajon megnevezzem-e ezeket a cégeket és személyeket, az érdeklődő olvasó felvilágosítására. Azonban végül úgy döntöttem, nem teszem, mivel nem én akarok ítélkezni felettük. Az ok-okozati törvényeknek megfelelően az érintetteknek saját magukkal kell ezt elrendezniük, és amúgy sem lennék az ő bőrükben, látva, hogy mit követnek el a haszon utáni mohó vágyukban.

Minthogy jó néhány fogyasztó már felvilágosultabb, sok kereskedő szemben találja magát a termékek teljességének igazolása iránti igénnyel. A vevőket ekkor azzal próbálják meggyőzni, hogy az ő "kristálysójukban" is megtalálható minden természetes elem. Ha azután egy vásárló ennek bizonyítékát akarja látni, akkor néhány kereskedő előhúz egy hamisított elemzést, melyen az intézetünk neve áll. Még a büntetőjogi kategória határai sem riasztják vissza ezeket a kereskedőket. Tény, hogy teljesség-szempontú elemzést ez idáig még egyetlen kereskedő sem tudott felmutatni, kifejezett kérésre sem, holott folyamatosan az igazolt teljességet hangoztatják a termékeikről.

Nem tudom támogatni azt a véleményt, miszerint ezt a tudást még jobban nyilvánosságra kellene juttatni, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon. Több mint világos, hogy az információ sokszorosításának egyértelműen a minőség látja kárát. Hirtelen az egészből már csupán kivonatok kerülnek átadásra és a teljesség nélkül a részinformációk értelmüket vesztik. A legtöbbször csupán a terapeutikus alkalmazási módok maradnak a szövegben, a fontos biofizikai tulajdonságok viszont kimaradnak. Több mint szomorú azt látni, hogy hogyan válik a "kristálysó" témája "szellemi finomítás" áldozatává. Ha már csak az a cél, hogy terméket adjunk el, és előadásaim esszenciája, a biofizika, illetve a teljesség összefüggései említésre sem kerülnek, akkor ezt én a nevemmel nem támogathatom tovább és nem is teszem.

Mindenki az ipart és annak eljárási módszereit szidja és éppen azok, akik a leghangosabban teszik ezt, viseltetnek sajnos a legkevesebb tisztelettel a természet oly csodálatos ajándéka iránt. Ahelyett, hogy a természetes sók kínálói összefognának, hogy együtt tegyenek a közös érdekükben álló pozitív változásért, tele irigységgel és rosszakarattal egymásnak ártanak. Mások árdömpinggel próbálnak túladni sólámpáik hulladéktermékein és a becsületes kereskedőket magasabb áraik miatt pénzéhesnek kiáltják ki. Időközben a reformboltokban már 9 márka 95-ért is kínálják az állítólagos Himalája kristálysó kilóját.

Nos, mindenki felteheti magának a kérdést, hogy ennél a sónál mennyi kézi feldolgozás játszott közre. Még ha a kereskedő a nyersanyagot ajándékba kapná is, némi gazdasági számítással rájöhetünk, hogy kézi feldolgozásnál lehetetlen lenne ezt az árat tartani.

Azonban nem szeretném, ha az a kép alakulna ki, hogy kizárólag az általunk megvizsgált kristálysó az értékes minőségi szempontból. Minden előadásomban újra meg újra rámutattam arra, hogy biofizikai szempontból minden természetes só egész biztosan sokkal jobb, mint bármely ipari termék. Hasonlóan a forrásvízhez, itt biztosan több száz jó vagy kiváló sólelőhely létezik a Földön. Azonban annak, aki kereskedni akar velük, gondot kellene fordítania arra, hogy mélyrehatóan megvizsgálja őket. Azonosulnia kell a termékével, nem pedig azt valami másnak feltüntetni. Sajnos azonban a legtöbb kereskedő nem áll készen arra, hogy a minőségi kritériumok vizsgálatát elvégezze, ugyanis ez nemcsak nagyon magas költségekkel jár, hanem rendkívül időigényes is: a kristálysó esetében legalább két évig tart, míg egyetlen mintát kielégítő módon meg lehet vizsgálni.

Hogy némileg orvosoljuk a jelenlegi helyzetet, a Lichtkraft cég úgy döntött, hogy 2002. kezdetétől kristálysójukat egy védett márkanévvel fogják forgalmazni. A kristálysókat a jövőben összetéveszthetetlen csomagolással és címkével látják el, hogy amennyire lehet, elkerüljék a jövőbeni összetévesztést más termékekkel. Kutatóintézetünk ezen kívül vállalta, hogy vizsgálati pecsétet tesz a termékekre. A továbbiakban a Lichtkraft kristálysóját kizárólag a siegsdorfi Mayer cég, és a hamburgi Regge cég és kereskedőik terjesztik majd. Mint ismeretes, minden rosszban van valami jó is. Most legalább elválik a pelyva a búzától és megmutatkozik a kereskedőnél és a vásárlónál is, hogy ki melyik utat választja. Akit pusztán a terapeutikus kölcsönhatások érdekelnek, a mélyebb biofizikai és metafizikai tartalom megértése nélkül, annak amúgy is azt tanácsolnám, hogy más sót használjon, mert az idő még nem érett meg rá.

Az általam végzett felvilágosító tevékenységet teljesen független módon folytattam. Sem vallási, sem politikai csoportnak vagy más csoportosulásnak nem vagyok a tagja. Egyetlen ilyen intézményt sem támogatok. Csak remélni tudom, hogy azok a szervezetek, amelyek most a magukévá teszik ezt a tematikát, tudatában vannak annak, hogy milyen nagy a felelősségük. Én magam is gazdagabb lettem egy komoly tapasztalattal. Fontos volt, hogy felismerjem, milyen felelősségem volt a témával kapcsolatos ismeretek elterjesztésében. Felelősségem tudatában gondos megfontolás után arra az elhatározásra jutottam, hogy a "víz és a só" témájában a nyilvánosság előtt ezentúl semmilyen formában nem foglalok állást, illetve jövőbeni felismeréseimet nem hozom nyilvánosságra. A mai napon, ez év vége alkalmából tudatom, hogy azonnali hatállyal lemondok a németországi kutatóintézet nyilvánosság előtti képviseleti megbízásáról.

Visszatérek a gyökereimhez és ahelyett, hogy mennyiségi módon a széles nyilvánosságot tájékoztatnám, inkább minőségi kutatómunkát végzek szűk körben. Továbbra is a Biofizikai Kutatóintézet ("Institute of Biophysical Research") igazgatója maradok és egy külföldi, terapeutikus témájú kutatóprojekt vezetését veszem át. Intézetünk minden eddig beérkezett levelet megválaszol. Mivel azonban több ezer megválaszolatlan kérdés van még, kérem megértésüket és türelmüket, a válaszadás több hónapig is eltart majd. Hogy szavaimat tettek is kövessék, személyesen úgy döntöttem, hogy könyvem írói honoráriumát egy pakisztáni gyermeksegély akció támogatására fordítom. A kristálysóval ezektől az emberektől egy csodálatos dolgot kaptunk. Azt gondolom, itt az idő, hogy ebből valamit vissza is juttassunk nekik

MINDEN OLVASÓNAK TELJES SZÍVBŐL KÍVÁNOK SOK SZERETETET EGY JOBB JÖVŐBE VEZETŐ, TUDATOS ÚJ ÉVHEZ!

2001. december 31.

Peter Ferreira

< < < Vissza a tudástárhoz > > >

Legfrissebb Hírek / Tudástár

Természetes napvédelem - szintetikus nap…

A napsugárzás napjainkra szinte közellenség lett. Sokan literszámra kenik magukra a naptejeket, holott az elmúlt évekb...

Megnyílt a Sóker ZöldTurmix Bár

Megnyílt a Sóker ZöldTurmix Bár ZÖLDTURMIX a ZÖLD ÉLETERŐ! Green For Life! Zöldturmix a SóBárban Mi is a zöld turmi...

Miért fontos az egészség megőrzésében a …

Mindig jobb a bajt megelőzni, mint a megtörtént rossz után kapkodni, próbálkozni. Bár a megelőzés fontosságát már a nyug...

Kapcsolat

Nyitvatartás: 

Hétfő - Péntek: 10-18 óráig
Szombat: 10-13 óráig

Nézze meg másik két weboldalunkat is!

Sóker - só webáruház

Sótégla - sóbarlang építés, sódekoráció

 

Sóbarlang a Facebookon